• Anasayfa
 • / Kurumsal
 • / Hizmet Sözleşmesi
Bu sayfayı paylaş :

MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Taraflar
İşbu sözleşme __/__/2016 tarihinden başlamak üzere; ticari merkezi Mahir İz Caddesi No:28 Kat:B1 Altunizade, Üsküdar, İstanbul/Türkiye adresinde bulunan Netfactor Telekomünikasyon ve Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle "NETFACTOR" olarak anılacaktır) ile ticari merkezi _________________________ adresinde bulunan __________________ (bundan böyle "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde yürürlüğe girmiştir. Kurumlar beraberce "TARAFLAR" olarak anılacaktır.

 
Madde 2 - Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşmenin konusu MÜŞTERİ' nin NETFACTOR Sunucu Barındırma Merkezinde alacağı hizmet (ler)in şekil ve koşullarını, çalışma esaslarını ve taraflar arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemektedir. MÜŞTERİ' nin alacağı ve taraflarca mutabık kalınan her bir hizmete ilişkin özel koşullar işbu Sözleşme’ ye ek protokollerle (EK-1 ve EK-2) düzenlenecek olup; Ek protokollerde yer almayan hususlar bakımından işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

 
Madde 3 - Tanımlar
IP Adres: IP adresi (İnternet Protokol adresi), TCP/IP (İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü) standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları bir protokol numarasıdır.
World Wide Web (WEB): WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu bir hiper ortam sistemidir.
Barındırma Merkezi (Datacenter): MÜŞTERİ odaklı kullanım ve belirli standartlarda hizmet verilmesi amacıyla elektrik ve internet altyapısı kurulu olan sunucu ve benzeri donanımları barındıran alana denir.
Sunucu Barındırma (Co-Location Server): MÜŞTERİ’ ye ait olan ve “Hardware (Donanım) / Software (Yazılım) Kullanım Protokolü” ekinde yer alan EK-1’ de belirtilen envanter numaralı bir sunucunun NETFACTOR barındırma merkezinde MÜŞTERİ’nin hizmetine tahsis edilmesidir.
Kiralık Sunucu (Dedicated Server): MÜŞTERİ' nin istediği özellikte marka/model ve ticari şartları EK-1’ de belirtilen ve “Hardware (Donanım) / Software (Yazılım) Kullanım Protokolü” ekinde yer alan EK-1/EK-A’ da belirtilen envanter numaralı NETFACTOR'e ait bir sunucunun NETFACTOR barındırma merkezinde MÜŞTERİ’ nin hizmetine tahsis edilmesidir.
Kiralık Sunucu (DeCo-Location): MÜŞTERİ' ye ait olan ve sözleşme sonuna kadar mülki hakları ve yönetimi NETFACTOR’ de olmak üzere “Hardware (Donanım) / Software (Yazılım) Kullanım Protokolü” ekinde yer alan EK-1/EK-A’ da belirtilen envanter numaralı bir sunucunun NETFACTOR barındırma merkezinde MÜŞTERİ’nin hizmetine tahsis edilmesidir.
Sanal Sunucu (Virtual Server): Özel bir yazılım kullanılarak NETFACTOR' e ait bir sunucunun bölünerek birden fazla daha küçük sunucu haline getirilerek MÜŞTERİ' ye tahsis edilmesidir.
Hosting: MÜŞTERİ' ye ait Web sitesi (leri) nin NETFACTOR' e ait sunucu üzerinden yayınlanması hizmetidir.
Lisans Kiralama (SPLA): SPLA tüm Microsoft ürünlerinin satın alınması yerine kiralanması modelidir. SPLA kapsamında yazılım bir servis modeli olarak sunulur. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre aldıkları servisi büyültüp, küçültebilir model değişikliğine gidebilir. Ticari şartları EK-2’ de belirtilen MÜŞTERİ’ nin kullanmak istediği yazılımların, “Hardware (Donanım) / Software (Yazılım) Kullanım Protokolü” kapsamında sözleşmenin ekinde yer alan EK-A’ da belirtilen envanter numaralı NETFACTOR' e ait bir sunucu üzerinde, MÜŞTERİ’nin hizmetine tahsis edilmesidir.
SPLA Lisans kiralama fiyatları Microsoft Corporation' ın belirlediği fiyat listesi üzerinden yapılmaktadır, Microsoft Corporation'ın yapacağı fiyat değişiklikleri bu sözleşmede belirtilen fiyatları değiştirebilir. NETFACTOR en az bir ay öncesinden MÜŞTERİ' ye bildirmek koşuluyla Lisans Kiralama fiyatlarını değiştirme yetkisine sahiptir.
Firewall: İnternet üzerinden gelen saldırıları engellemek amacıyla MÜŞTERİ için özel konumlandırılan veya mevcut cihazlar üzerinden port bazlı güvenlik çözümlerinin genel hizmet adıdır.
Bilgi (DATA): İnternet ortamında erişilebilir olan ve sunucu üzerinde muhafaza edilen değiştirilebilir, silinebilir her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli bilgi nitelikli her şeye verilen addır.
İnternet Servisleri: NETFACTOR'e ait MÜŞTERİ ve/veya onaylı kullanıcılarına sunulan DNS (Primary ve Secondary), Telnet, Mail, SMTP, MIME, INN/USES News, WWW, Gopher, Veronica, archie, FTP, Unix Tools Communications (finger,ping,whois,talk), Internet Relay Chat gibi servisleri içeren uygulama servisleridir.
Server Network: Internet ortamında Web sayfalarını ve içerdiği her türlü bilgiyi muhafaza etmek ve sürekli yayınlamak için kullanılan mevcut kablolu hatlar ile Web sayfalarının internet ortamında kesintisiz olarak ulaşılabilirliğini sağlayan, kayıtlı bilgide değişiklik yapmak ve bütün bilginin yayınını sağlamak için NETFACTOR tarafından organize edilip çalıştırılan elektronik donanım ve ürünlerdir.
D-DOS: Mevcut hattın üzerinde bir trafikle o hatta saldırı yapılmasının tanımıdır.
Customer: Servis Tipi olarak; Müşterinin mülkiyetinde bulunan donanım ve/veya yazılımları ifade etmektedir.

Madde 4 - NETFACTOR’ ün Yükümlülükleri
4.1  NETFACTOR, MÜŞTERİ' ye EK-1 ve EK-2' de detaylandırılmış hizmeti sağlayacaktır.  
4.2  MÜŞTERİ' ye EK-1' de belirtilmiş olan hat kapasitesinin trafiğini web üzerinden sürekli takip edebileceği güvenli bir adres ve bu adrese erişim için gerekli kullanıcı adı ve parolayı verecektir.
4.3  EK-1' de belirtilen sayıda IP adres (ler) ini MÜŞTERİ' nin kullanımına tahsis edecektir. NETFACTOR kendi altyapısında yapmış olduğu değişiklikler sonucunda MÜŞTERİ' nin kullanımına tahsis ettiği IP adres (ler)ini, en az bir hafta öncesinden MÜŞTERİ' ye bildirmek koşuluyla değiştirme yetkisine sahiptir.
4.4  NETFACTOR sağlayacağı erişim bağlantısı için %99,0 servis sürekliliğini taahhüt etmektedir. Servis sürekliliği ölçümünde NETFACTOR raporları esas alınacaktır.
4.5  NETFACTOR, MÜŞTERİ' nin kendisine yazılı olarak ilettiği yetkili kişi (ler) dışında gelebilecek Sunucu Barındırma Merkezi’ne fiziksel erişim taleplerini reddedecektir.
4.6  MÜŞTERİ' nin NETFACTOR Sunucu Barındırma Merkezine erişim koşulları Ek-1'de belirtilmiştir.
4.7  Ana Internet Operatörleri kaynaklı tüm arızalar ve NETFACTOR' ün kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden NETFACTOR sorumlu tutulamaz. NETFACTOR, MÜŞTERİ’ yi çıkan sorunlar hakkında 12 saatlik aralıklarla bilgilendirir.
4.8  Kiralık ve sanal sunucularda oluşabilecek her türlü donanım sorunu, parça değiştirilerek ya da 5 (beş) iş günü içerisinde yenisi ile değiştirilerek NETFACTOR tarafından çözümlenir. Sunucu barındırma hizmetinde donanım arızaları hiç bir şekilde NETFACTOR' ün sorumluluğunda değildir.
4.9  NETFACTOR ile MÜŞTERİ arasında yapılan sözleşmedeki maddeler dışında NETFACTOR hiçbir şekilde MÜŞTERİ' nin ticari kar merkezi, iletişim merkezi, acentesi, vekili veya ticari vekili değildir.
4.10 NETFACTOR, Ana Internet Operatörleri devrelerinden geçen trafikte D-DOS ve benzeri ataklara karşı önlem alınması için hizmet aldığı Ana Internet Operatörü ile iletişime geçer. Sorunun en kısa sürede çözülmesini takip eder.
 
Madde 5 - Müşteri'nin Yükümlülükleri
5.1  Sunucu (lar)da meydana gelebilecek yazılım ve/veya donanım kaynaklı arızalar ve bunların yol açabileceği bilgi kayıpları MÜŞTERİ' nin sorumluluğundadır.
5.2  NETFACTOR hizmetin verilmekte olduğu sunucuya internet üzerinden gelebilecek saldırılardan ve bunların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. MÜŞTERİ bu madde kapsamında ek hizmet talep ettiği takdirde NETFACTOR ile ayrı bir ek protokol (EK-1) yapacaktır.
5.3  MÜŞTERİ, NETFACTOR Network ‘ünde bulunan, NETFACTOR ve diğer müşterilere ait network cihazlarına, sunuculara, hard disklere ve diğer cihazlara fiziksel veya elektronik yolla erişmeyecek, zarar vermeyecek ve hizmet kesintisine sebep olmayacaktır.
5.4  Müşteri, işbu sözleşme kapsamında Netfactor' den aldığı hizmetlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar ve Patent hakları ve diğer ilgili yasa ve sair mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, internet ortamında ticari kullanıma açık olmayan platformlarda herhangi bir amaçla toplu tanıtım, yüklü ve talep edilmeyen postalama ve benzeri aktivitelerde bulunmayacağını, içinde hakaret, pornografi ve diğer yasa dışı mesajlar ile toplumun güvenliği bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde veya toplumun genel ahlakına aykırı mesajlar göndermeyeceğini, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını ve bu durumun saptanması halinde NETFACTOR’ ün hizmeti durdurma ve/veya sözleşme ile ilgili ek protokolü feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.5  İşbu sözleşme kapsamında NETFACTOR’ ün MÜŞTERİ' ye sağladığı hizmetlerden yararlanacak kişi ve/veya kişiler bizzat MÜŞTERİ tarafından belirlendiğinden ve bu konu tamamen MÜŞTERİ' nin iç işlemi olması nedeniyle, MÜŞTERİ hiçbir zaman işbu sözleşmedeki yükümlülük ve borçların yetkili olmayan bir kişiye ait olduğundan bahisle NETFACTOR' e itirazda bulunamaz. Kanunlarda ve sözleşmede açıkça belirtilen haller dışında, yazılım ürünlerinde "ters mühendislik" (reverse engineering), kaynak kodu dönüştürme (decompile) işlemi yapılamaz veya herhangi bir çözümleme işlemine tabi tutulamaz.
5.6  MÜŞTERİ, host edilmek üzere NETFACTOR' e teslim edeceği veya NETFACTOR’ den kiralayacağı sunucu (lar) üzerinde yer alan her türlü yazılım ya da yazılımların lisanslı olduğunu ve lisanssız yazılım kullanılmasından dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, NETFACTOR'ün uğrayacağı tüm maddi hasarları ve sair zarar ziyanı NETFACTOR'ün ilk talebi üzerine nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7 MÜŞTERİ' nin yayınladığı ve sunduğu bilgilerden NETFACTOR sorumlu değildir. Sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması nedeniyle herhangi bir şekilde NETFACTOR aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde, NETFACTOR' ün uğrayacağı tüm zarardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ NETFACTOR' ün uğrayacağı tüm maddi hasarları ve sair zarar ziyanı NETFACTOR' ün ilk talebi üzerine nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.8 MÜŞTERİ tarafından sunucu üzerinde yapılan her türlü ticari faaliyetten kaynaklanan hukuki ve kamusal mükellefiyet, hak, alacak ve borç MÜŞTERİ' ye aittir.
5.9  MÜŞTERİ, NETFACTOR' ün Sunucu Barındırma Merkezi'ndeki sunucusuna fiziksel erişim yetkisi olan kişi ya da kişileri NETFACTOR' e yazılı olarak bildirecektir.
5.10 Her türlü veri kayıplarına karşı korunmak için hizmet tipi ne olursa olsun MÜŞTERİ hizmet aldığı sunucu ile ilgili verilerini yedeklemekle yükümlüdür. Aksi durumdan NETFACTOR sorumlu tutulamaz.
 
Madde 6 - Sözleşmenin Feshi ve Tazminat
6.1  Sözleşme, Taraflar’ ın mutabık kalmaları ve yazılı fesih protokolü yapılması kaydı ile karşılıklı fesih edilebilir.
6.2  Taraflar’ dan herhangi birinin yetkilileri dilediği zaman bir ay önceden yazılı olarak bildirmek sureti ile Sözleşme’ yi tek taraflı olarak fesih edebilir. Ancak; Taraflar’ın Sözleşme gereği önceden yüklendikleri mali ve ticari yükümlülükler tamamlanıncaya kadar devam edeceği gibi, tek taraflı fesih talebinin MÜŞTERİ’ den gelmesi halinde MÜŞTERİ, Sözleşme’ de taahhüt edilen hizmetlerin taahhüt süresi bitimine kadar olan bedelinin tamamını NETFACTOR’ ün ilk talebi üzerine ödemekle yükümlüdür.
6.3  MÜŞTERİ tarafından herhangi bir aya ait ücret bedelinin, işbu sözleşme ile kararlaştırılan süre içerisinde ödenmemesi durumunda NETFACTOR Müşteri’ ye yazılı ihbarda bulunur ve Müşteri 10 (on) gün içerisinde söz konusu bakiyeyi kapatmadığı takdirde NETFACTOR vermiş olduğu hizmeti durdurabilir veya dilerse derhal sözleşmeyi tek taraflı beyanı ile fesh edebilir ve Sözleşme’de taahhüt edilen hizmetlerin bulunması halinde taahhüt süresi bitimine kadar olan Hizmet bedelinin tamamını veya bir kısmını müşteriden talep edebilir.
6.4  NETFACTOR’ ün muaccel olan alacaklarının tamamının tebliğden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde ödenmemesi halinde, MÜŞTERİ temerrüde düşmüş sayılır. Sözleşmenin bu şekilde temerrüt nedeniyle feshedilmesi, sözleşmeden ve temerrüt olgusundan kaynaklanan NETFACTOR alacaklarının takip ve tahsiline engel değildir.
6.5  İşbu alacak rakamlarında hakkaniyet ve sair ne adla olursa olsun hiçbir indirim talep edilmeyeceği ve yapılmayacağı taraflarca şimdiden kabul edilir.
6.6  MÜŞTERİ tarafından işbu sözleşmenin 5.inci maddesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, MÜŞTERİ; NETFACTOR’ ün göndereceği ihtarnameyi takiben uğrayacağı her türlü zararı nedeniyle, muhtemel tazminat talepleri dâhil tüm yasal hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla, NETFACTOR’ ün tek taraflı olarak sözleşmeyi derhal feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Madde 7 - Ücretlendirme
7.1  NETFACTOR' ün işbu Sözleşme kapsamında vermiş olduğu hizmetlere karşılık ücretlendirme EK-1 ve EK-2' de sunulmuştur.
7.2  Sunucu Barındırma ücretleri EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu)' nun Sanayii ve Ticari Mesken Elektrik Ücretlerine göre belirlenmektedir, EPDK'nın yapacağı fiyat değişiklikleri bu sözleşmede belirtilen fiyatları değiştirebilir. NETFACTOR en az bir ay öncesinden MÜŞTERİ’ ye bildirmek koşuluyla Sunucu Barındırma fiyatlarını değiştirme yetkisine sahiptir.
7.3  Herhangi bir döviz cinsinden fiyatlandırılan hizmetin faturası EK-1 ve EK-2' de belirtilen KDV hariç ücretlerin, fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası ilgili döviz cinsi Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle düzenlenir.
7.4 İlk hizmet faturası, sözleşmenin imzalanması ile birlikte tanzim edilerek MÜŞTERİ’ ye ulaştırılır, ödemeler aylık peşin olarak yapılacaktır. Daha sonraki aylara ait hizmet bedelleri ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde düzenlenerek MÜŞTERİ’ nin işbu sözleşmede yer alan adresine kurye, kargo veya elden imza karşılığı ulaştırılacaktır. MÜŞTERİ fatura bedellerini düzenleme tarihinden sonraki 15 (On beş) iş günü içerisinde ödemek zorundadır. Fatura tarihi ve borç miktarı işbu sözleşme ile önceden belirlenmiş olduğundan, Borçlar Kanunu'nun 101/2 hükmü gereğince MÜŞTERİ, faturanın kendisine tebliğini beklemeksizin işbu sözleşmeye göre belirlenmiş olan hizmet bedelinin tamamını fatura tanzim tarihinden itibaren en geç 15 (On beş) iş günü içerisinde NETFACTOR' ün;           
 
Yapı Kredi Bankası İstanbul Gümüşsuyu Şubesindeki 276|84408704 (TL)
(IBAN: TR 980006701000000084408704)
Veya
Yapı Kredi Bankası İstanbul Gümüşsuyu Şubesindeki 276|08455159 (USD)
(IBAN: TR 060006701000000084551592)
 
numaralı hesabına ödeyecektir.
 
7.5  Aylık fatura bedellerinden herhangi birisinin gününde ödenmemesi halinde, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın geciken fatura bedeli üzerinden gecikilen gün sayısına göre aylık faiz %2 (yüzde iki) üzerinden vade farkı tahakkuk ettirilir. Müşteri hesaplanan faiz tutarının bir sonraki ay faturasına yansıtılacağını kabul ve taahhüt eder. NETFACTOR bu durumda ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ' nin aldığı servisi durdurabilecektir.
7.6  NETFACTOR Teklif ve Sözleşme ´de bildirdiği tüm ücretleri en az bir ay öncesinden MÜŞTERİ' ye bildirmek koşuluyla her zaman tek taraflı olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Müşteri 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz etmemesi halinde fiyatları kabul etmiş sayılır.
 
Madde 8 - Özel Koşullar
8.1  Olağan Bakım ve Onarımdan Doğan Kesintiler: Yasal olarak geçerli sayılan mücbir sebeplere ek olarak Ana Internet Operatörleri kaynaklı tüm arızalar, MÜŞTERİ' nin sunucu ya da sunucularının bulunduğu NETFACTOR Sunucu Barındırma Merkezi'nde 72 (yetmiş iki) saatten daha uzun süreli elektrik kesintileri mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Belirtilen sürelerden uzun elektrik kesintileri, Ana Internet Operatörleri santrallerinin de hizmet dışı kalmasına sebep olduğundan mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. NETFACTOR, bakım çalışmaları sebebiyle yapacağı kısa süreli kesintilerini 24 (yirmi dört) saat önceden duyuracaktır. Bunların dışında NETFACTOR, kendinden kaynaklanan herhangi bir aksama, kesinti ve arızaya neden olmayacaktır.
8.2  Öngörülmeyen Zorunlu Kesintiler: Belirtilenlerin dışında serviste NETFACTOR kaynaklı kesinti olması durumunda; NETFACTOR, taahhüt edilen servis sürekliliği oranı içinde kalan kesintiler içinde olmak kaydıyla MÜŞTERİ' ye herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Ancak taahhüt edilen servis sürekliliğinde belirtilen sınırları aşan zorunlu kesintiler için aşan süreye karşılık gelen ücreti bir sonraki dönem fatura bedelinden (bu bedel aylık ücretin % 10'unu geçemez) mahsup etmek suretiyle MÜŞTERİ' ye ödeyecektir.
 
Madde 9 – Gizlilik
9.1  Taraflar, diğer taraf ile ilgili özel bilgileri (özel bilgi tarafların yazılı ve/veya elektronik formatta birbirine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, tasarım, yazılım, MÜŞTERİ listesi ve benzeri bilgileri içerir) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere aktarmayacaktır. Taraflardan biri veya çalışanlar, bir bilginin gizli olup olmadığı hususunda tereddüde düşerlerse, diğer taraf aksini belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket edeceklerdir.
9.2  MÜŞTERİ ve NETFACTOR personeli; destek hizmetinin ifası esnasında öğreneceği MÜŞTERİ ya da NETFACTOR’ e ait gizli bilgileri hiçbir biçimde veya gerekçe ile üçüncü bir kişiye aktaramaz veya ifşa edemez. Bu taahhüdün ihlali halinde doğacak zararlardan ilgili taraf müşterek ve müteselsilden sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk sözleşme sona erdikten sonra dahi bağımsız bir taahhüt olarak varlığını devam ettirir. 
 
Madde 10 - Diğer Hükümler
10.1 Vergi: İşbu sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi ve her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin tamamı MÜŞTERİ tarafından ödenir ve MÜŞTERİ ödendiğine dair belgelerin bir kopyasını NETFACTOR’ e iletmekle yükümlüdür. NETFACTOR’ ün ödeme yapması durumunda bu meblağ MÜŞTERİ' ye yansıtılır.
10.2 Tebligat: Tarafların, yukarıda sözleşmenin Taraflar kısmında belirtmiş oldukları adresleri yasal tebligat adresleri olup, meydana gelen adres değişiklikleri karşı tarafa noter kanalı ile yazılı olarak bildirilmedikçe mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.
10.3 Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır.
10.4 Sözleşmenin Ekleri: EK-1 “Hizmet Detayı” ve EK-2 “Yazılım Ayrıntıları ve Birim Fiyatlar” sözleşmenin değişmez bir parçasıdır. MÜŞTERİ’ nin talep edeceği ek hizmetler, yeni bir EK-1 ve/veya EK-2’ nin hazırlanıp taraflarca imzalanması sonrasında yürürlüğe girecektir.
10.5 Kiralanan sunucuların (eğer ek bir sözleşme yok ise) sözleşme süreleri 1 Yıllık olup, Hizmetin 1 yıl dolmadan sonlandırılması istendiğinde, sözleşme bitiş tarihine kadar olan süre için kalan kira bedelinin tamamının ödemesinin yapılması ile kiralama sonlandırılmış kabul edilir.
10.6 Donanım Kiralamada müşteri hizmet iptal isteğini en az 1 ay önceden bildirmek zorundadır, aksi durumda Donanım Kiralama hizmeti 1 ay daha fatura edilir.
 
Madde 11 - Mücbir Sebep
11.1 Eğer taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme’ de belirlenen yükümlülüklerini (sayılanlarla sınırlı kalmamak kaydı ile) savaş, acil durum, yangın, sel, deprem, lokavt veya bir tabii afet dâhil, kontrolü dışındaki bir olay nedeniyle yerine getiremez hale gelir ise, yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf durumu derhal diğer tarafa bildirecek ve işbu Sözleşme ‘den doğan edimlerini tam ifa etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Böyle bir olay taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmesini önlediği takdirde taraflardan hiçbiri işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır. Eğer görev yapamama süresi 90 (doksan) günü aşarsa, taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme' yi diğerine 60 (altmış) günden az olmayan ihbarda bulunarak feshedebilir ve görev yapamazdık 60 (altmış) günlük süre içinde sona ermezse, tarafların işbu Sözleşme' de belirlenen yükümlülükleri sona erer. Ancak tarafların önceden yüklendikleri mali ve ticari yükümlülükler tamamlanıncaya kadar devam eder. Mücbir sebebin geçerli olduğu zaman zarfında ödemeler hizmetin verilebildiği ölçüde yapılacaktır.
 
Madde 12 - Sözleşme Süresi
12.1 İşbu Sözleşme ___/___/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup 12 (on iki) ay boyunca yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi 1(bir) ay öncesinden yazılı olarak feshetmediği takdirde sözleşme kendiliğinden birer yıllık süreler için yenilenmiş sayılacaktır. Müteakip yıllarda hizmet bedelleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen yıllık Üretici (ÜFE) ve Tüketici (TÜFE) enflasyon oranı ortalaması kadar arttırılacaktır.
 
Madde 13 - Sözleşme Tipine Göre Gerekli Ek Evraklar
13.1 Gerçek ve/veya Tüzel kişilere ait aşağıda yazılı evrakların NETFACTOR’ e iletilmesi sonrasında hazırlanacak sözleşmenin imza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanıp NETFACTOR’ e ulaştırılması ile EK-1ve EK-2’ de tanımlı hizmetler açılacaktır.

Tüzel kişilerden;
Şirket Vergi Levhası
Güncel Faaliyet Belgesi
Firma Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
Geçerliliğini koruyan imza sirküleri
Gerçek kişilerden;
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İmzalı)
İkametgâh Senedi
1 Adet kişi adına fatura

Madde 14 - Sunucu Barındırma Merkezi Şartları
Müşterinin Merkeze Girişleri;
Mesai saatleri dâhilinde: (09:00-18:00): İki saat önceden yazılı bildirmek koşuluyla.
Hafta sonu ve tatillerde: 24 saat önceden yazılı ya da telefonla bildirmek koşuluyla.
NETFACTOR'ün Sunucu Barındırma Merkezinde Yapacağı Çalışmalar;
Çalışmalar aksi bildirilmediği sürece hafta içi ve hafta sonu olmak üzere saat 00:00 ile 07:00 saatleri arasında yapılır. Arızalı cihazların değiştirilmesi zorunlu olduğu durumlarda değişiklik sorunun oluştuğu 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Bu kesintiler taahhüt edilen uptime süresinden muaftır.
İşbu sözleşme 14 Madde ve ekleri (Ek-1/EK-2) içermekte olup, bir asıl ve bir suret olmak üzere düzenlenmiş ve taraflarca imza edilerek yürürlüğe girmiştir. Sözleşme aslı NETFACTOR nezdinde sureti ise MÜŞTERİ tarafında muhafaza edilecektir.
NetFactor Telek. ve Teknoloji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.
……………………………………………..
İsim Soyad:
İsim Soyad:
Tarih: ___/___/2016
Tarih: ___/___/2016
İmza:
İmza: